•   Telelphone
  TEL:02-1366323
 •   Email
  sales@siritrailer.co.th

งานด้านบริการขนส่ง

 

งานให้บริการด้านการขนส่ง

 • ให้บริการขนส่งสินค้าทุกประเภททั่วประเทศไทยบริการรับประกันสินค้าหากท่านต้องการ
 • รับผิดชอบสินค้าของท่านตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด้วยความรวดเร็วและ ปลอดภัย
 • ให้บริการทั้งแบบรายเดือนรายวัน พร้อมทั้งมีคนขับรถให้บริการอีกด้วย
 • รถมีเอกสารความปลอดภัยปจ.2
 • ลูกค้าประจำเช่นAbb, Yusen เป็นต้น

ประเภทรถที่ให้บริการ

 • Trailer 12 meter รถเทรลเลอร์ 12 เมตร
 • Trailer 10 meter (low-bed) รถเทรลเลอร์ หางเตี้ย 10เมตร
 • Truck Crane 10  Wheel ,Unic crane 5 Tons (มีเอกสาร ปจ.2)
 • Truck Crane  6  Wheel ,Unic crane 5 Tons (มีเอกสาร ปจ.2)
 • Truck Crane  12 Wheel ,Unic crane 8 Tons  (มีเอกสารปจ.2)
 • Forklift 2 - 10 Tons รถโฟล์คลิฟท์ 2-10ตัน (พนักงานขับมีเอกสารผ่านการอบรม)
 • Crane 20 Tons
 • 4 wheel Pick up
 • Refrigerated 4 wheel Pick up (รถปิกอัพห้องเย็น)